Naudojimosi taisyklės

CITYBEE DOVANŲ KUPONŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 • Šios UAB „Prime Leasing“, juridinio asmens kodas 302565318, registracijos adresas Ozo g. 10A, 08200 Vilnius (toliau – Bendrovė, CityBee arba Pardavėjas) dovanų kuponų (toliau – Dovanų kuponai) pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Dovanų kuponų užsakymo elektroninėje parduotuvėje, pasiekiamoje adresu https://gift.citybee.lt/, jų apmokėjimo ir pristatymo tvarką.

 

 • Prieš įsigydamas Dovanų kuponą, pirkėjas (toliau – Pirkėjas) privalo:

 

 • atidžiai perskaityti šias Taisykles ir su jomis sutikti, Dovanų kuponų elektroninės parduotuvės užsakymo formoje pažymėdamas laukelį „Sutinku su CityBee dovanų kuponų pirkimo taisyklėmis“;
 • susipažinti su Pirkėjo asmens duomenų, pateikiamų Dovanų kuponų elektroninėje parduotuvėje, tvarkymą reglamentuojančia privatumo politika, Dovanų kuponų elektroninės parduotuvės užsakymo formoje pažymėdamas laukelį „Susipažinau su CityBee privatumo politika“;
 • Dovanų kuponų elektroninėje parduotuvėje pateikti Bendrovės prašomus duomenis, reikalingus Pirkėjo užsakymui įvykdyti.

 

 • Tuo atveju, jeigu Pirkėjui kyla bet kokių su Taisyklių aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Pirkėjas gali susisiekti su Bendrovės atstovais šiais kontaktais: telefonu 8 700 44844, el. paštu info@citybee.lt.
 • Tarp Bendrovės ir Pirkėjo, įvykdžiusio šių Taisyklių 1.2. punkte nurodytus reikalavimus, susiklosto civiliniai pirkimo – pardavimo santykiai, kuriuos Bendrovė ir Pirkėjas įgyvendina, vadovaudamiesi Taisyklėmis ir šiuos santykius reglamentuojančiais taikytinais teisės aktais.

 

 1. DOVANŲ KUPONO ĮSIGIJIMAS

 

 • CityBee elektroninėje parduotuvėje Pirkėjui suteikiama teisė įsigyti vienatipį Dovanų kuponą, skirtą apmokėjimui už CityBee teikiamas automobilių ir el. paspirtukų nuomos paslaugas.
 • Pildydamas Dovanų kupono užsakymo formą, Pirkėjas gali pasirinkti Dovanų kupono dizainą (grafinį apipavidalinimą su galimybe įterpti individualaus pasveikinimo tekstą), vertę (lygią Dovanų kupono kainai) bei pristatymo ir mokėjimo būdą.
 • Dovanų kuponą siekiantis įsigyti Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Dovanų kupono kainą, o Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjo įsigytą Dovanų kuponą Pirkėjo nurodytu būdu.
 • Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Dovanų kupono kainą iš savo asmeninės banko sąskaitos ar mokėjimų paskyros. Nesutampant Dovanų kupono užsakymo formoje nurodytai Pirkėjo informacijai (vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas) ir Dovanų kainos mokėjimo nurodyme nurodytiems mokėtojo duomenims, Pirkėju bus laikomas Dovanų kupono kainos mokėjimo nurodyme nurodytas mokėtojas.
 • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.7. ir 2.8. straipsniais ir atsižvelgiant į sudaromo sandorio pobūdį (smulkus sandoris, susijęs su savo uždirbtų lėšų, atstovų pagal įstatymą ar kitų asmenų suteiktų lėšų panaudojimu, kuriam nėra nustatyta notarinė ar kita speciali forma), Dovanų kuponą gali įsigyti ir nepilnamečiai asmenys iki 18 metų, CityBee elektroninėje parduotuvėje pateikę savo asmeninės banko sąskaitos ar mokėjimų paskyros duomenis. Už visą žalą, kurią tiesiogiai arba netiesiogiai Bendrovei padarys asmuo iki 14 metų, naudodamasis šiose Taisyklėse nurodytomis Bendrovės paslaugomis, bus atsakingi nepilnamečio tėvai arba teisėti globėjai. Tuo tarpu nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų patys atsako pagal savo sutartines prievoles, kilusias šių Taisyklių pagrindu.
 • Pardavėjas turi teisę neperduoti Pirkėjo užsakyto ir apmokėto Dovanų kupono, jeigu pasirinkęs Dovanų kupone įterpti individualų pasveikinimą, Pirkėjas pateikia tekstą, kuriuo kurstoma tautinė, rasinė, religinė, lyčių ar socialinė neapykanta ir diskriminacija, skatinama prievarta, agresija, skatinamas elgesys, keliantis grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai, ar pateikiamas kito pobūdžio viešąją tvarką ir moralės principus pažeidžiantis turinys. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę nedelsiant nutraukti užsakymą, įspėjęs Pirkėją raštu (įskaitant elektroniniu paštu siunčiamą pranešimą), ir per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtą Dovanų kupono kainą.
 • Jeigu Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, elektroninės parduotuvės užsakymo formoje pažymi, kad pageidauja gauti sąskaitą, sąskaita jam išsiunčiama užsakymo formoje nurodytu Pirkėjo elektroninio pašto adresu.
 • Dovanų kuponą užsakiusiam ir apmokėjusiam Pirkėjui elektroniniu paštu išsiunčiamas įvykdyto užsakymo patvirtinimas.

 

 • DOVANŲ KUPONO PRISTATYMAS

 

 • Pirkėjo apmokėtas Dovanų kuponas pristatomas Pirkėjui pasirinktu būdu – spausdinimui paruoštas, pasirinkto dizaino dovanų kuponas pateikiamas Pirkėjui elektroniniu paštu arba nusiunčiamas Pirkėjo nurodytu Dovanų kupono gavėjo elektroninio pašto adresu.
 • Pirkėjui pasirinkus Dovanų kuponą pristatyti Dovanų kupono gavėjo elektroninio pašto adresu, Dovanų kupono gavėjui nusiunčiamas Pardavėjo pranešimas apie siunčiamą dovaną.
 • Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų (įskaitant, bet neapsiribojant, Dovanų kupono gavėjo elektroninio pašto adresą) patirtos Pirkėjo ir (ar) trečiųjų asmenų žalos, todėl, jeigu Pirkėjas nėra tikras, ar jo žinomas Dovanų kupono gavėjo elektroninio pašto adresas yra teisingas, Pirkėjui rekomenduojama rinktis kitą Dovanų kupono pristatymo būdą.

 

 1. DOVANŲ KUPONO GRĄŽINIMAS

 

 • Pirkėjas, CityBee elektroninėje parduotuvėje įsigijęs Dovanų kuponą, turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo apmokėjimo dienos, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas išlaidų, atsisakyti sudaryto užsakymo ir grąžinti nepanaudotą Dovanų kuponą bei atgauti sumokėtą Dovanų kupono kainą.
 • Pirkėjas atsisako sudaryto užsakymo ir grąžina įsigytą Dovanų kuponą, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo apmokėjimo dienos, elektroniniu paštu arba Pardavėjo biure pateikdamas Pardavėjui laisvos formos prašymą dėl pinigų grąžinimo, Dovanų kupono kainos apmokėjimą patvirtinančio mokėjimo nurodymo kopiją bei Dovanų kupono unikalų kodą.
 • Šioje Taisyklių dalyje numatyta tvarka Dovanų kupono kaina grąžinama tik Dovanų kupono Pirkėjui, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo atitinkamo prašymo gavimo dienos.
 • Pirkėjui grąžinama tik nepanaudoto Dovanų kupono kaina. Tuo atveju, jei Dovanų kupono gavėjas panaudoja Dovanų kuponą (visą ar dalį) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo apmokėjimo dienos, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sudaryto užsakymo ir Dovanų kupono kaina ar nepanaudotos Dovanų kupono dalies kaina Pirkėjui nėra grąžinama.

 

 1. DOVANŲ KUPONO GALIOJIMAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

 

 • Pirkėjo įsigytas Dovanų kuponas galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo Dovanų kupono užsakymo apmokėjimo dienos.
 • Dovanų kupone nurodytas paslaugas teikia pats Pardavėjas.
 • Siekiant pasinaudoti Dovanų kuponu, būtina būti arba tapti CityBee paslaugų vartotoju ir savo mobiliajame įrenginyje turėti instaliuotą CityBee mobiliąją programėlę, kurios pagalba atliekama CityBee automobilių rezervacija, automobilių ir el. paspirtukų atrakinimo, užrakinimo ir/arba kiti veiksmai numatyti programinėje įrangoje.
 • Siekdamas pasinaudoti Dovanų kuponu, Dovanų kupono gavėjas turi suvesti Dovanų kupone nurodytą unikalų kodą savo naudojamoje CityBee mobiliosios programėlės paskyroje.
 • Tarp CityBee ir Dovanų kupono gavėjo, šių Taisyklių 5.4. punkte numatyta tvarka aktyvavusio Dovanų kuponą, susiklosto civiliniai sutartiniai teisiniai santykiai dėl CityBee transporto priemonių nuomos ir paslaugų, kuriuos CityBee ir Dovanų kupono gavėjas įgyvendina, vadovaudamiesi CityBee transporto priemonių nuomos ir paslaugų teikimo sąlygomis ir taisyklėmis, su kuriomis Dovanų kupono gavėjas susipažįsta ir sutinka savo registracijos CityBee mobiliojoje programėlėje metu.
 • CityBee gali atsisakyti suteikti Dovanų kupone nurodytas paslaugas Dovanų kupono gavėjui, kuris neatitinka CityBee paslaugų teikimui keliamų reikalavimų (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl galiojančios teisės vairuoti automobilį), ir tokiu atveju pinigai, už kuriuos buvo įsigytas Dovanų kuponas, Pirkėjui ar Dovanų kupono gavėjui nėra grąžinami.
 • CityBee gali atsisakyti suteikti Dovanų kupone nurodytas paslaugas Dovanų kupono gavėjui, jei toks paslaugos suteikimas konkrečiu atveju sukeltų grėsmę Dovanų kupono gavėjo ar trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ar galėtų padaryti kitos žalos.

 

 1. APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI

 

 • Pirkėjui draudžiama platinti, kopijuoti ar kitaip neteisėtai naudoti CityBee elektroninėje parduotuvėje pateiktą informaciją (tekstus, paveikslėlius, prekių ženklus, grafinį elektroninės parduotuvės dizainą, programinį kodą ir kt.) be išankstinio rašytinio CityBee sutikimo.
 • Pirkėjas neturi teisės Dovanų kuponus klastoti, kopijuoti, taip pat panaudoti Dovanų kuponus ar juos įsigyti kitu neteisėtu būdu. Pirkėjas, nesuderinęs su CityBee, neturi teisės pardavinėti Dovanų kuponų.
 • Visos Dovanų kupono dizaino ir turinio (išskyrus Pirkėjo nurodytą individualų pasveikinimo tekstą) autorių teisės priklauso CityBee ar CityBee partneriams.

 

 • ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

 • Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo šių Pirkėjas ir Pardavėjas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka bei įsipareigoja atlyginti tiesioginius kitos šalies patirtus nuostolius.
 • Pirkėjas atsako už savo pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.
 • Jei Pirkėjas negalėjo tinkamai naudotis šiose Taisyklėse numatytomis Bendrovės paslaugomis, Pirkėjas apie tai turi informuoti Bendrovę elektroniniu paštu, telefonu ar raštu. Vadovaujantis visa Pirkėjo pateikta bei Bendrovės turima informacija, ginčą bus siekiama išspręsti abipusiu taikiu šalių susitarimu arba teisės aktų nustatyta tvarka. Pretenzijos dėl paslaugų turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo paslaugų suteikimo dienos. Į Pirkėjo kreipimąsi Bendrovė sieks atsakyti kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju – ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Bendrovei netenkinus Pirkėjo reikalavimų arba juos tenkinus iš dalies, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (daugiau informacijos pateikiama šioje nuorodoje: vvtat.lt).

 

 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 • Šios Taisyklės Pirkėjo atžvilgiu įsigalioja nuo sutikimo su jomis patvirtinimo Dovanų kuponų elektroninės parduotuvės užsakymo formoje.
 • Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti visas ar dalį iš šių Taisyklių kylančių teisių ir pareigų trečiajam asmeniui be Pirkėjo atskiro sutikimo, apie atliktą perleidimą raštu informuodama Pirkėją.
 • Šios Taisyklės aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
 • Iš šių Taisyklių kylantys šalių ginčai, kurių nepavyko išspręsti šių Taisyklių 8.4. punkte numatyta tvarka, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Bendrovės buveinės vietą.

 

______________________________________